สถานี :
วันที่ : วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค