ประวัติ สวศ.ลำปาง

จุดประสงค์การก่อตั้ง / ที่ตั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ เดิมเรียกกันว่า สถานีวิทยุเครือข่าย ๒ โดยเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๒ ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดตั้งสถานี โดยใช้เงินยืมจากธนาคารโลกส่วนหนึ่งและรัฐบาลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้เสนอโครงการ ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข มสธ. ร่วมกันผลิตรายการ โดยจะมีรายการการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษาในระบบนอกโรงเรียน การศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไป การศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยเปิด ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบการจัดตั้งสถานี รวมทั้งจัดหาบุคลากรประจำสถานี ตามภาคต่าง ๆ จำนวน ๑๑ สถานี ฯ และในช่วงนั้น ออกอากาศวันละ ๑๘ ชั่วโมง ๔๐ นาที

การดำเนินการแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ

ระยะแรก (ปีงบประมาณ ๒๕๒๓-๒๕๒๕) จัดตั้งจำนวน ๖ สถานี ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี กรุงเทพฯ (รังสิต) ลำปาง สุราษฎร์ธานี และ สงขลา

ระยะที่สอง (ปีงบประมาณ ๒๕๒๔-๒๕๒๖) จัดตั้งสถานีเพิ่มอีก ๕ สถานี ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี นครสวรรค์ กระบี่ ระนอง และ แม่ฮ่องสอน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคเหนือ หรือ สวศ.ลำปาง

เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ เรื่อยมา ปัจจุบันทำการออกอากาศวันละ ๑๙ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน

สภาพทั่วไป ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พื้นที่ๆ ตั้งเป็นที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ ลป.๑๑๗๗ เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่ ๘๒ ตารางวา

รายละเอียดด้านเทคนิค

- ส่งกระจายเสียงในระบบ A.M.
- ความถี่ ๕๔๙ กิโลเฮิรตซ์ ( KHz )
- เครื่องส่งยี่ห้อ TRANSRADIO รุ่น TRAM100 ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ ( KW )
- สายส่งเป็น Coaxial Cable ชนิด Air Dielectric
- เสาอากาศเป็นแบบกระจายคลื่นมีทิศทาง จำนวน ๒ ต้น โดยมีความสูงของเสาอากาศที่ ๑๓๖.๖ เมตร

เขตบริการ

สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกเว้นพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมไปถึงบางพื้นที่ของจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง หรือ สวศ.ลำปาง เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๖ เรื่อยมา ปัจจุบันทำการออกอากาศวันละ ๑๙ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar