ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง
 
 
 
 

 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง

  

จุดประสงค์การก่อตั้ง / ที่ตั้ง
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  จังหวัดลำปาง  เดิมเรียกกันว่า  สถานีวิทยุเครือข่าย ๒  โดยเมื่อวันที่  ๒  มกราคม  ๒๕๒๒    ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการจัดตั้งสถานี  โดยใช้เงินยืมจากธนาคารโลกส่วนหนึ่งและรัฐบาลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้เสนอโครงการ  ประกอบด้วย  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข  มสธ.  ร่วมกันผลิตรายการ  โดยจะมีรายการการศึกษาในระบบโรงเรียน  การศึกษาในระบบนอกโรงเรียน  การศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไป  การศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยเปิด  ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบการจัดตั้งสถานี  รวมทั้งจัดหาบุคลากรประจำสถานี  ตามภาคต่าง ๆ  จำนวน  ๑๑ สถานี ฯ  และในช่วงนั้น ออกอากาศวันละ ๑๘  ชั่วโมง  ๔๐ นาที
        การดำเนินการแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ
        ระยะแรก (ปีงบประมาณ ๒๕๒๓-๒๕๒๕)  จัดตั้งจำนวน  ๖  สถานี   ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น  อุบลราชธานี  กรุงเทพฯ (รังสิต)  ลำปาง  สุราษฎร์ธานี  และ  สงขลา
        ระยะที่สอง (ปีงบประมาณ ๒๕๒๔-๒๕๒๖)      จัดตั้งสถานีเพิ่มอีก  ๕  สถานี    ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี  นครสวรรค์  กระบี่  ระนอง  และ  แม่ฮ่องสอน
     สำหรับระบบเชื่อมโยงสัญญาณนั้น  ในช่วงแรกใช้ระบบไมโครเวฟขององค์การโทรศัพท์  เชื่อมโยงการถ่ายทอดจากสถานีแม่ข่ายที่กรุงเทพฯ สู่สถานีภูมิภาคในจังหวัดต่าง ๆ  และปัจจุบันระบบเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดได้เปลี่ยนมาใช้เป็นระบบรับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรง


สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  จังหวัดลำปาง  หรือ  สวศ.ลำปาง เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง  สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓  เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์  กระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี   เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๒๖  เรื่อยมา   ปัจจุบันทำการออกอากาศวันละ  ๑๙  ชั่วโมง   ตั้งแต่เวลา  ๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.   เป็นประจำทุกวัน  

สภาพทั่วไป

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔  หมู่ที่ ๒   ถนนลำปาง - เชียงใหม่ ตำบลปงยางคก  อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง   พื้นที่ๆ ตั้งเป็นที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ ลป.๑๑๗๗ เนื้อที่ ๑๐๙ ไร่  ๘๒ ตารางวา

รายละเอียดด้านเทคนิค
- ส่งกระจายเสียงในระบบ  A.M.   
- ความถี่   ๕๔๙  กิโลเฮิรตซ์ ( KHz )
- เครื่องส่งยี่ห้อ  TRANSRADIO   รุ่น TRAM100    ขนาดกำลังส่ง  ๑๐๐ กิโลวัตต์ ( KW )
- สายส่งเป็น Coaxial Cable ชนิด Air Dielectric  
- เสาอากาศเป็นแบบกระจายคลื่นมีทิศทาง  จำนวน ๒ ต้น   โดยมีความสูงของเสาอากาศที่  ๑๓๖.๖0  เมตร

เขตบริการ
    สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่  ๗  จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ได้แก่  จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่  เชียงราย  พะเยา แพร่ น่าน   ยกเว้นพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รวมไปถึงบางพื้นที่ของจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง  ได้แก่  จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดลำปาง  หรือ  สวศ.ลำปาง เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง  สังกัด  สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่  กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี  เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๒๖  เรื่อยมา  ปัจจุบันทำการออกอากาศวันละ  ๑๙  ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา  ๐๕.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.   เป็นประจำทุกวัน 

 คะแนนโหวต :