รณรงค์เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัย

รณรงค์เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัย

          นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชนที่มีต่อ “ประเพณีสงกรานต์ ปี 2567 หลังจากได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 18,623 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค หนึ่งในคำถาม พบว่า เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 โดยให้สอดคล้องกับแนวคิด กับการจัดงาน “Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2567” 

เผย 3 อันดับแรก ต่อการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 2567
          อันดับ 1 ร้อยละ 68.29 ให้พิจารณาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่เป็นการสร้างการรับรู้ต่อประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศจาก UNESCO 
อันดับ 2 ร้อยละ 53.46 ให้พิจารณาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยเน้นเรื่องคุณค่าและสาระที่ถูกต้องของวัฒนธรรม ประเพณี 
อันดับ 3 ร้อยละ 51.45 ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์ เพื่อร่วมกัน สืบสานประเพณีที่ดีงาม เหมาะสม 

สิ่งที่ประชาชน-เยาวชน อยากเห็นในช่วงเทศกาลสงกรานต์
          ผลสำรวจยังระบุ สิ่งที่อยากฝากถึงกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้ดียิ่งขึ้น 
                    •    มีข้อเสนอแนะให้มีการรณรงค์ให้เหล่าคนดัง ๆ แต่งกายเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยชุดไทย ผ้าท้องถิ่นแบบต่าง ๆ 
                    •    รณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์โดยไม่ใช้ความรุนแรง 
                    •    การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และการไม่ล่วงละเมิดทางเพศ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
                    •    เน้นการจัดประเพณีสงกรานต์แบบโบราณ ประเพณีย้อนยุคเพื่อรำลึกวัฒนธรรมเก่าแก่ของไทย 
                    •    เน้นการละเล่นสงกรานต์ที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามและทรงคุณค่าไว้ให้ชนรุ่นหลัง 
                    •    ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้นเหตุความรุนแรง-อุบัติเหตุ
          สอดรับกับ นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ของไทยเป็นเทศกาลที่เน้นความสนุกสนาน และมักจะมีการสังสรรค์ด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นสาเหตุหลัก ที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ตามมา รวมถึงปัญหาการคุกคามทางเพศ 
จากข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อเทศกาลสงกรานต์ 2567 พบว่า กลุ่มที่เคยเล่นสงกรานต์ส่วนใหญ่เคยเจอสถานการณ์ถูกประแป้งที่ใบหน้า ร้อยละ 57.79 ถูกฉวยโอกาสแต๊ะอั๋ง/ลวนลาม ร้อยละ 32.43 และเด็กกลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี เคยถูกประแป้งที่ใบหน้ามากที่สุด ร้อยละ 76.77 โดยพฤติกรรมการฉวยโอกาสแต๊ะอั๋ง/ลวนลามที่พบมากที่สุด คือ ถูกจับมือ/แขน/เบียดเสียด ร้อยละ 61.45 และกลุ่มตัวอย่าง รับรู้ ว่าการถูกลวนลาม/คุกคามทางเพศถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญา ร้อยละ 92.10 

          สำหรับสงกรานต์ ปี 2567 สิ่งที่กังวลหรือห่วงใย (1.) ภัยอันตราย/อุบัติเหตุมากที่สุด ร้อยละ 85.06 (2.) การดื่มสุรา/น้ำกระท่อมทำให้ขาดสติ แล้วเกิดการทะเลาะวิวาท ร้อยละ 40.22 (3.) การล่วงละเมิดทางเพศ ร้อยละ 34.13

รัฐบาลขอความร่วมมือ รณรงค์เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัย 
                    •    ช่วยกันสอดส่องดูแล และมีจิตสำนึกที่ดีในการเล่นน้ำสงกรานต์ 
                    •    ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์แบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดั้งเดิม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีไว้อย่างต่อเนื่อง 
                    •    ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมประเพณีสงกรานต์จำนวนมาก เรื่องของการให้เกียรติ ความเท่าเทียม รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 
                    •    ขอให้เคารพ ให้เกียรติ ในสิทธิเนื้อตัวร่างกายความยินยอมพร้อมใจของผู้อื่น ไม่ฉวยโอกาสลวนลาม หรือคุกคามทางเพศ และไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ

วธ.ตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์
          กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานประเพณีสงกรานต์ ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคต่าง ๆ มุ่งเน้นกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเผยแพร่คุณค่า สาระที่งดงามของสงกรานต์ไทยที่แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูรู้คุณ ความอ่อนโยน และความสนุกสนานรื่นเริง และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย การใช้น้ำสะอาด งดใช้แป้ง สี อุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง ไม่ถือโอกาสนี้กระทำการลวนลามทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จนทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย 
                    •    ให้กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขึ้นที่กระทรวงฯ 
                    •    ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2567 
                    •    ให้กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สวจ.แต่ละจังหวัด ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงติดตาม จับตา ตรวจสอบ และรับแจ้งเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย 
                    •    หากมีการกระทำความผิดจะเร่งรัดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันที 
                    •    รวมทั้งให้ สวจ.ทุกจังหวัดรายงานข้อมูลแต่ละวันมายังศูนย์เฝ้าระวังฯ ด้วย

พฤติกรรมควรละเว้นในเทศกาลสงกรานต์ : ผิดกฎหมาย
                    •    ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ห้าม เช่น วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, สาธารณสุขของรัฐ, ปั๊มน้ำมันหรือร้านค้าในปั๊มน้ำมัน, สวนสาธารณะ, สถานีรถไฟ และท่าเรือโดยสารสาธารณะ
                    •    ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กำหนด (ขายได้เวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-24.00 น. เท่านั้น)
                    •    ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
                    •    ห้ามขับขี่รถในขณะเมาสุรา โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพักใช้ใบอนุญาตขับรถ
                    •    ห้ามโป๊เปลือยในที่สาธารณะ หากใครกระทำการอันควรให้ขายหน้าต่อธารกำนัล โดยเปลือย หรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
                    •    กระทำการในลักษณะคุกคามทางเพศ อาจมีความผิดฐานอนาจาร โทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
                    •    ห้ามบรรทุกโดยสารท้ายกระบะเกินจำนวนที่กำหนด
                    •    ห้ามเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ
                    •    งดเล่นแป้ง, งดเล่นปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
                    •    สาดน้ำไปถูกคนที่ไม่ยินยอม หรือสาดน้ำจนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ระวังถูกดำเนินคดี ฐานทำร้ายร่างกาย โทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                    •    กรณีมีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย เช่น โทรศัพท์เปียกน้ำจนไม่สามารถใช้งานได้ ก็อาจจะได้รับโทษ ฐานทำให้เสียทรัพย์ โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#รณรงค์เล่นสงกรานต์อย่างปลอดภัย #กระทรวงวัฒนธรรม #กระทรวงมหาดไทย #นโยบายรัฐบาล20กระทรวง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar